Estatutos APM Catalán

0

  Estatuts de l’Associació Professional de la Magistratura. [Aquest text conté modificacions aprovades en Congressos de l’ APM de Sitges (nov. 2003) i València (nov. 2005   Els Jutges i Magistrats que serveixen els seus càrrecs al territori espanyol i que integren l’Associació Professional de la Magistratura, conscients de la ineludible necessitat de respectar i desenvolupar els principis, drets i llibertats reconeguts a la Constitució, i responsables davant del poble espanyol de l’obligació que els ha encomanat d’administrar justícia, estimen necessari per al millor compliment de la seva funció i per a la defensa dels seus interessos individuals i col·lectius constituir-se en Associació.

TITOL I

DISPOSICIONS GENERALS

CAPITOL I . – DEL NOM, DOMICILI I FINALITATS

Article 1. – De la constitució i àmbit de l’Associació.

 

Constituïda l’Associació Professional de la Magistratura a l’empara  del que estableix l’article 127.1 de la Constitució espanyola de 1978, és independent dels poders públics, partits i sindicats, tenint estructura i funcionament democràtics i personalitat jurídica i plena capacitat per al compliment de les seves finalitats .El seu àmbit s’estendrà a tot el territori espanyol, organitzant-se exclusivament per Seccions Territorials, la circumscripció de les quals serà la dels corresponents Tribunals Superiors de Justícia i sense perjudici del reconeixement de corrents d’opinió, sempre que no siguin organitzades ni actuïn fora del que estableixen aquests Estatuts.

Article 2. – Del domicili de l’Associació.

 

El domicili legal de l’Associació és a Madrid; no obstant això, els Congressos i les reunions dels òrgans col·lectius podran celebrar-se en qualsevol altre lloc d’Espanya.

Article 3. – De les finalitats de l’Associació.

 

L’Associació Professional té per finalitat:1r) La defensa i promoció dels principis, drets i llibertats consagrats a la Constitució.2n) Formular les propostes més convenients en ordre a una Administració de Justícia més eficaç, donant-les a conèixer al Consell General del Poder Judicial i altres Òrgans i Entitats Públiques que s’estimi oportú, així com a l’opinió pública, emetent, en el seu cas, els informes que se li sol·licitin en el procés d’elaboració de les disposicions legals.3r) Vetllar per la independència, autonomia i prestigi del Poder Judicial, així com de la funció per si mateix, fins i tot mitjançant la denúncia pública de quantes actuacions puguin afectar els esmentats valors.4t) Defensar i vetllar pels interessos i drets professionals de tots els seus associats i, en general, dels membres del Poder Judicial, servint de curs a les pretensions dels mateixos.5è) Promoure el millor desenvolupament científic i cultural dels seus membres, mitjançant publicacions i la celebració de cursos, conferències, congressos i actes similars.6è) Promoure candidats per al nomenament de càrrecs, d’acord amb el que estableix la legislació aplicable sobre això. S’adoptaran les mesures oportunes per obtenir la màxima promoció de les dones associades.7è) Establir relacions i intentar unir criteris amb altres associacions professionals de Jutges i Magistrats, així com amb aquelles altres que es constituïssin pels altres participants en l’Administració de Justícia.8è) Procurar la adequada dotació de mitjans personals i materials als òrgans judicials.9è) Informar sobre les matèries que per la seva naturalesa hagi de transcendir a la opinió pública i demanar tota la informació que sigui d’interès per als associats.

CAPITOL II . DELS ASSOCIATS

Secció Primera . – Dels membres de l’Associació, els seus drets i obligacions i de la pèrdua de la qualitat d’afiliat.( Veure arts. 2 a 9 Reglament.)

Article 4. – Dels membres de l’Associació.

 

Podran ser membres de l’Associació els Jutges i Magistrats en servei acti que no es trobin afiliats a una altra Associació Professional de Jutges i Magistrats i que no estiguin dins una causa de pèrdua de la qualitat d’associat.L’òrgan competent per l’admissió o inadmissió del sol·licitant serà el Comitè Executiu, podent recórrer en alçada davant de la Comissió Permanent contra l’acord pel qual es denegués l’admissió.

Article 5 . – Dels drets dels associats.

 

Els membres de l’Associació tindran dret a:1r) Elegir, ser elegits i proposar candidats per als càrrecs de representació, direcció<A[direcció|adreça]> i gestió de l’Associació.2n) Designar i ser designats compromissaris per als Congressos de l’Associació.3r) Ser designats candidats per l’Associació per a qualsevol càrrec en què així s’establís, així com fer propostes per a les esmentades candidatures.4t) Assistir amb veu i vot a les Assemblees de la Secció Territorial corresponent i, quan fos designat compromissari, als Congressos de l’Associació.5è) Exposar a la Junta Directiva de la seva Secció Territorial, per si mateix o a través del corresponent Delegat, qualsevol fet que justifiqui l’actuació dels òrgans corresponents de l’Associació o de les seves Seccions Territorials.6è) Exigir que se celebrin en temps i forma els Congressos de l’Associació o les Assemblees de les seves Seccions Territorials, podent dirigir a uns i d’altres, tota classe de precs i preguntes, així com elevar ponències al Congrés en la forma que correspongui.7è) Sol·licitar, per si mateix o a través del Delegat, la convocatòria del Congrés de l’Associació o de les Assemblees Generals de la seva Secció Territorial, en la forma prevista en aquests Estatuts i en les normes que els desenvolupin.8è) Sol·licitar i rebre informació sobre l’actuació de l’Associació o de les seves Seccions Territorials.9è) Examinar els comptes de la gestió de la Secció Territorial corresponent dins del mes que precedeixi la celebració de l’Assemblea o com ho estableixin els Reglaments d’Organització i Funcionament de les esmentades Seccions.

Article 6. – De les obligacions dels associats.

 

Els membres de l’Associació estaran obligats:1r) A satisfer les quotes ordinàries i extraordinàries que acordin el Congrés de l’Associació o les Assemblees Generals de la seva Secció Territorial.2n) A observar el que estableixen els presents Estatuts i les normes de desenvolupament, així com a acatar els acords vàlidament adoptats.3r) A abstenir-se de promoure l’organització, dins de l’Associació, de grups qualsevol que fos la seva classe o denominació, que no siguin dels expressament previstos en aquests Estatuts, així com a formar part de qualsevol que, contravenint l’anterior, s’hagués pogut organitzar dins d’ella.4t) A abstenir-se de dirigir, individualment o col·lectivament, cap escrit, concedir entrevistes o participar en col·loquis, rodes de premsa o qualsevol altre  mitjà de difusió, atribuint-se la representació de l’Associació o de les seves Seccions i mancant d’autorització expressa de la Comissió Permanent o de la Junta Directiva d’una o altres, així com a realitzar aquests tipus d’actes, encara que no s’atribueixin les esmentades representacions, en nom de qualsevol grup que es faci aparèixer com integrat en una o altres i no sigui dels previstos en aquests Estatuts.

Article 7. – De la pèrdua de la qualitat d’associat.

 

La qualitat de membre de l’Associació es perdrà:1r) A petició pròpia.2n) Per pèrdua de la qualitat de Jutge o Magistrat en servei actiu.3r) Per haver estat sancionat com a autor d’una falta molt greu de les previstes en aquests Estatuts.4t) Per haver causat alta com a associat en una altra Associació Professional de Jutges o Magistrats.La suspensió dels drets i obligacions dels membres de l’Associació podrà acordar-se:

  • Com a sanció imposada en un expedient disciplinari, en la manera i amb els límits reglamentaris.
  • Com a mesura provisional durant la tramitació de l’esmentat expedient.

Secció segona . – Del règim disciplinari.Article 8. – De la responsabilitat disciplinària.

 

Sense perjudici de la responsabilitat penal o de la disciplinària com a Jutges i Magistrats, els afiliats a l’Associació estan subjectes a la responsabilitat disciplinària en els casos i amb les garanties establertes en aquests Estatuts i pel procediment que es fixi reglamentàriament.La responsabilitat disciplinària només la podrà exigir el Comitè Executiu, que serà el que sigui competent per a la resolució de l’expedient, i contra l’acord del qual es podrà recórrer mitjançant una alçada davant de la Comissió Permanent.

Article 9 . – De les classes de faltes i de la seva prescripció.

 

1. – Les faltes comeses pels associats podran ser lleus, greus i molt greus.2. – Les faltes lleus prescriuran als dos mesos; les greus als sis mesos i les molt greus a l’any des de la data de comissió.3. – La prescripció s’interromprà en el moment en què es notifiqui a l’interessat la iniciació de l’expedient disciplinari o, en el seu cas, de la informació prèvia.El termini de prescripció tornarà a córrer si l’expedient o, en el seu cas, la informació prèvia romanguessin paralitzats durant sis mesos per causa no imputable a l’expedientat.

Article 10. – De les faltes molt greus.

 

Es consideraran faltes molt greus:1r) La realització d’actes o manifestacions que vagin contra els principis, drets i llibertats proclamats a la Constitució.2n) La realització d’actes o manifestacions que vagin contra la independència, autonomia i prestigi del Poder Judicial.3r) Haver estat condemnat anteriorment com a<A[com|com a]> autor, còmplice o encobridor d’un delicte dolós o sancionat com autor d’una falta molt greu per l’òrgan competent del Poder Judicial, sempre que, en un o un altre cas, la condemna o sanció no impliqui separació.4t) La realització de qualsevol dels actes prohibits per l’article 6. 3r i 4t d’aquests Estatuts.5è) Causar alta en una altra Associació de Jutges i Magistrats.

Article 11. – De les faltes greus.

 

Es consideraran faltes greus:1r) Incomplir greument les obligacions establertes a l’article 6. 1r i 2n d’aquests Estatuts.2n) La realització d’actes o manifestacions que vagin contra el prestigi de l’Associació Professional de la Magistratura o que comprometin la seva independència.3r) La realització de qualsevol dels actes o manifestacions prohibits per l’article 33 d’aquests Estatuts.4t) Figurar inclòs, amb el seu consentiment, en candidatura per a les eleccions a membres de les Sales de Govern, o de qualsevol altra en la qual es poguessin presentar candidatures per l’Associació Professional de la Magistratura, tret que aquesta no hagués formulat la seva pròpia candidatura i el Comitè Executiu l’hagués autoritzat expressament per figurar en aquella.5è) La comissió d’una falta lleu havent estat sancionat anteriorment per unes altres dues faltes lleus.

Article 12. – De les faltes lleus.

 

Es consideraran faltes lleus:1r) La falta reiterada i injustificada a les sessions o reunions del Congrés de l’Associació, de la Comissió Permanent, del Comitè Executiu o de les Juntes Directives de les Seccions Territorials, quan formessin part d’elles.2n) No respectar els acords vàlidament adoptats pels òrgans directius de l’Associació o de les seves Seccions Territorials.3r) La falta de consideració o respecte amb els restants associats.

Article 13 . – De les sancions.

 

1. – Les faltes lleus se sancionaran amb advertència, que es durà a terme pel President de l’Associació o, per la seva delegació, pel President de la Secció Territorial que pertanyi l’associat.2. – Les faltes greus se sancionaran amb la suspensió dels drets d’afiliat des d’un mes a un any.3. – Les faltes molt greus se sancionaran amb la pèrdua de la qualitat d’afiliat.4. – En el cas que el sancionat ostentés algun càrrec directiu en l’Associació o les seves Seccions, la sanció per falta greu portarà annexa la pèrdua del càrrec.5. – Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran als dos anys; les imposades per faltes greus, a l’any i a les imposades per faltes lleus, en el termini previst en el Codi Penal per a la prescripció de les faltes. Els terminis esmentats de prescripció començaran a computar des del dia següent a aquell en el qual adquireixi fermesa la resolució per la qual es van imposar les sancions.

TITOL II

DE L’ORGANITZACIÓ I REPRESENTACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

CAPÍTOL .- DE L’ORGANITZACIÓ CENTRAL.

Secció Primera. -Dels òrgans, en general, de l’Associació i del Congrés, en particular.

Article 14 . – Dels òrgans de govern de l’Associació.

 

Els òrgans de govern de l’Associació d’àmbit nacional són els següents:

 

1r. – El Congrés.
2n. – La Comissió Permanent
3r. – El Comitè Executiu
4t. – El President
5è. – El Vicepresident
6è. – El Secretari
7è.- El Tresorer
8è. – El Vicesecretari – Vicetresorer.
Reglamentàriament es podrà regular la creació, com  a òrgans de suport del Comitè Executiu i de la Presidència, respectivament, els Gabinets Operatius i les Comissions que s’estimi necessaris.

Article 15. – Del Congrés en particular.

 

El Congrés de l’Associació és el seu òrgan suprem i d’expressió de la seva voluntat. Els seus acords obliguen a tots els associats i només podran ser modificats per un altre Congrés posterior.

Article 16. – De les facultats del Congrés.

 

Al Congrés li competeixen totes les facultats necessàries per al compliment de les finalitats de l’Associació i, en concret:

 

a) Fixar les directrius generals de l’Associació.b) Modificar els Estatuts.c) Ratificar, modificar o deixar sense efecte els Reglaments de l’Associació aprovats per la Comissió Permanent o les modificacions que en ells s’haguessin efectuat per la Comissió.d) Designar, per elecció, els membres del Comitè Executiu i a la persona que ha d’ocupar el càrrec de President.e) Designar, de la mateixa manera, els candidats per a qualsevol càrrec en què així s’establís.f) Resoldre en definitiva sobre els Acords de la Comissió Permanent que, al seu torn, hagin resolt sobre aquelles qüestions que, sotmeses a debat a més d’una Secció Territorial, hagin estat resoltes per aquestes de manera contradictòria, sempre que alguna de les esmentades Seccions remetés la qüestió al Congrés.g) Aprovar els pressuposts i els comptes generals de l’Associació.h) Fixar la quantitat mínima que constituirà la quota dels associats que quedarà assignada als pressupostos generals de l’Associació durant el període que transcorre entre Congressos i determinar quina part de les subvencions rebudes d’organismes oficials d’àmbit nacional haurà de distribuir-se entre les diferents Seccions Territorials per la Comissió Permanent.i) Aprovar, modificar o revocar els acords de la Comissió Permanent quan ho estimi oportú i, en tot cas, en el supòsit previst en el número 6è de l’article 22 d’aquests Estatuts.j) Resoldre sobre la dissolució de l’Associació.

Article 17. – Dels membres del Congrés.

 

1. – Són membres del Congrés:

 

1r. – La Comissió Permanent.2n. – Els que, havent ostentat el càrrec de President de l’Associació, hi continuïn associats.3r. – Un nombre variable de compromissaris elegits per les Assemblees Generals de les Seccions Territorials en proporció d’un per cada deu, o fracció no inferior a cinc, dels membres registrats de la Secció.Les Seccions podran elegir, a part dels compromissaris que els corresponguin, un o diversos substituts per al supòsit que algun dels designats no pogués assistir al Congrés.

 

2. – Seran President, Vicepresident, Secretari i Vicesecretari del Congrés els que aquest elegeixi en iniciar les seves sessions.

 

3. – Tots els membres del Congrés tindran veu i vot.

 

Els membres de la Comissió Permanent només tindran veu, però no vot, en l’adopció dels acords que enjudiciïn la seva actuació.

Article 18. – De la celebració dels Congressos.

 

El Congrés es reunirà, almenys, cada dos anys. El lloc i la data de celebració i l’Ordre del Dia seran fixats per la Comissió Permanent a proposta del Comitè Executiu, que acordarà el que sigui oportú per a la seva celebració.També podrà ser convocat quan el sol·licitin la tercera part, almenys, dels associats o de les Seccions Territorials, per acords, en aquest últim cas, adoptats per les seves respectives Assemblees Generals. La Comissió Permanent convocarà en aquest cas el Congrés, que haurà de celebrar-se en el termini màxim de tres mesos des de la sol·licitud.

Article 19. – De la Constitució del Congrés.

 

El Congrés quedarà vàlidament constituït en primera convocatòria quan es trobin presents les dues terceres parts dels seus membres i, en segona convocatòria, quan ho estiguin la meitat més un d’aquells, havent d’existir entre una i una altra, almenys, mitja hora.

Article 20. – De l’adopció d’acords.

 

La Comissió Permanent, per delegació del Congrés, és l’òrgan superior de l’Associació en el període comprès entre dos Congressos.Estarà formada pels membres del Comitè Executiu i pels Presidents de totes i cada una de les Seccions Territorials i per un membre més, elegit per aquelles Seccions Territorials el nombre d’associats de les quals al moment de la celebració del Congrés no sigui inferior a vint-i-cinc.Els Presidents de les Seccions Territorials, si fossin membres del Comitè Executiu o quan no poguessin assistir a les seves reunions, podran ser substituïts per qui reglamentàriament els substituïssin en el seu càrrec de President.

Secció Segona. – De la Comissió Permanent.

Art. 21. – De la composició de la Comissió Permanent. La seva convocatòria.La Comissió Permanent per delegació del Congrés és l’òrgan superior de l’Associació en el període comprès entre dos Congressos.Estarà formada pel President de l’Associació que la presidirà i pels Presidents de cada una de les Seccions Territorials de l’Associació o, quan aquests no puguin assistir, pel membre de la Secció Territorial que reglamentàriament el substitueixi.Cada President de Secció tindrà a la Comissió Permanent un vot, i un vot més per cada 25 associats de la seva Secció fins 50; i a partir de 50, un vot més per cada 50 associats. Per a la determinació del nombre de vots, es tindrà en compte el nombre d’associats de la Secció al dia de la convocatòria de la Comissió, assenyalant-se els vots que corresponen a cada Secció en la corresponent convocatòria.El Comitè Executiu podrà assistir amb veu però sense vot.Els acords s’adoptaran per majoria simple de vots una vegada computats els que sumi cada President de Secció però serà necessari a més per a la seva aprovació que votin a favor la majoria dels Presidents de les Seccions presents.No es podran tractar assumptes no fixats en el que esmenti l’ordre del dia llevat si hi ha un acord de dues terceres parts dels membres.Quan la transcendència de la qüestió a tractar així ho aconselli, segons el parer del Comitè Executiu, aquest podrà convocar no només els presidents de Secció sinó els que correspongui pels percentatges anteriorment indicats, si bé a efectes de còmput de vots cada Secció manté els esmentats percentatges.

Article 22. – De les facultats de la Comissió Permanent.

 

Correspon a la Comissió Permanent:

 

1. – Complir i vetllar pel compliment dels acords del Congrés.2. – Aprovar i modificar els Reglaments d’Organització, Funcionament i Règim Disciplinari de l’Associació, i tots els que fossin necessaris. Sense perjudici de la seva eficàcia des de la seva aprovació, la Comissió Permanent haurà de presentar-los al primer Congrés que se celebri, que podrà ratificar-los, modificar-los o deixar-los sense efecte.3. – Convocar per a la celebració dels Congressos, bé per si mateixa, bé quan el sol·licitin la tercera part de les Seccions Territorials o dels associats, preparant els temes a tractar i incloent-los en el seu  Ordre del Dia.4. – Resoldre sobre les qüestions que, sotmeses a debat a més d’una Secció Territorial, hagin estat resoltes per aquestes de manera diferent, quan la disparitat produeixi trastorn greu per a la marxa de l’Associació o quan el sol·liciti expressament alguna de les Seccions.5. – Preparar els pressuposts i els comptes generals de l’Associació.6. – Aprovar la constitució, organització i funcionament dels Gabinets Operatius que en cada moment s’estimin oportuns, prèvia proposta del Comitè Executiu. Tindran al capdavant un responsable que serà nomenat i cessat per l’esmentada Comissió.7. – Resoldre provisionalment en aquells assumptes de la competència del Congrés que per la seva urgència i  transcendència no permetin dilació fins a la celebració d’aquell, excepte quan es refereixin a temes dels previstos en els apartats b), c) i j) de l’article 16, i procedint immediatament a posar en coneixement de totes les Seccions Territorials l’acord adoptat, per si estimessin aquestes oportú fer ús de la facultat concedida en el paràgraf segon de l’article 18 d’aquests Estatuts.8. – Interpretar els dubtes que susciti l’aplicació dels presents Estatuts, donant compte al Congrés.9. – Coordinar l’activitat de les diferents Seccions Territorials i de les seves Juntes Directives.10. – Suggerir i indicar a les Seccions Territorials, a través de les seves Juntes Directives, la celebració d’Assemblees Generals, proposant-los temes a tractar en les mateixes, especialment si fossin ja assenyalats o tractats en les mateixes, especialment si estiguessin ja assenyalats o tractats en alguna Assemblea d’una altra Secció Territorial i poguessin ser d’interès general per a totes o algunes d’elles, o si els mateixos haguessin de discutir-se en un Congrés.11. – Executar per si mateix o ordenar la seva execució al Comitè Executiu dels acords adoptats pel Congrés.12. – Redactar notes o escrits per a la seva publicació o difusió pels mitjans de comunicació.13. – Adoptar, ordenar i executar tots els acords que tendeixin a la consecució dels fins associatius i no estiguin específicament reservats al Congrés.14. – Exercitar les accions de tot tipus que corresponguin.15. – Remetre a les Seccions Territorials les actes de les seves sessions i les que rebin de les Assemblees d’aquestes.16. – Aprovar o rebutjar les subvencions, ajuts o donacions fetes a l’Associació, decidint, en el seu cas, la seva distribució en els termes establerts a l’article 16, apartat h).

Secció Tercera. – Del Comitè Executiu.

Article 23. – De la composició del Comitè Executiu.

 

El Comitè Executiu es compondrà de deu membres, inclòs el President, elegits en la forma que s’estableixi reglamentàriament.Els membres del Comitè Executiu es distribuiran per àrees d’activitat i territori per afavorir la comunicació fluida amb els associats.

Article 24. -De les facultats del Comitè Executiu.

 

Correspon al Comitè Executiu:1r. – Acordar sobre l’admissió d’associats.2n. – Executar els acords adoptats per la Comissió Permanent i, en concret, presentar davant de qui correspongui les candidatures per a càrrecs la proposta dels quals correspongui a aquelles o al Congrés.3r. – Preparar els temes a tractar en la Comissió Permanent.4t. -Redactar notes o escrits per a la seva publicació o difusió pels mitjans de comunicació.5è. – Realitzar amb caràcter provisional qualsevol altre acte corresponent a la Comissió Permanent que, per la seva urgència, no es pugui sotmetre a la mateixa, a la que haurà de donar compte en la seva pròxima reunió. Queden exceptuades les competències atribuïdes a l’article 22.6 d’aquests Estatuts.6è. – Qualsevol altre acte que li encomani o delegui especialment la Comissió Permanent.7è. – Designar un Gerent o Administrador de l’Associació, que podrà recaure sobre una persona que no estigui integrat a l’esmentat Comitè.

Secció Quarta . – Del President, Vicepresident, Secretari, Tresorer i Vicesecretari-Vicetresorer.

Article 25. – De les facultats del President.

 

Correspon al President, el mandat del qual tindrà la durada establerta a l’article 36 d’aquest Estatut:a) La representació de l’Associació.b) Presidir les reunions del Congrés, fins i tot el nomenament del seu President, de la Comissió Permanent i del Comitè Executiu, dirigint i moderant els debats, concedint o retirant la paraula, resolent, quan procedeixi, amb vot de qualitat els empats i autoritzant amb el seu vistiplau les actes.c) Dirigir i firmar en nom de la Comissió Permanent i del Comitè Executiu els escrits i documents dels acords adoptats.d) Resoldre amb caràcter provisional qualsevol assumpte de la competència del Comitè Executiu quan, per la seva extrema urgència, no sigui possible procedir a reunir el mateix, demanant, fins i tot telefònicament, l’opinió dels seus membres i convocant-los immediatament a reunió del Comitè Executiu.

Article 26. – De les facultats del Vicepresident.

 

Correspon al Vicepresident assumir les funcions pròpies del President en cas d’absència, malaltia, cessació o delegació expressa del mateix.

Article 27. – Falta o impossibilitat d’actuació del President o Vicepresident.

 

En defecte, per qualsevol causa del President i del Vicepresident, exercirà les funcions aquell Vocal del Comitè Executiu de major edat, amb exclusió del Secretari i del Tresorer.

Article 28. – De les facultats del Secretari.

 

Correspon al Secretari:a) Convocar, per ordre del President, lliurant els despatxos oportuns, i totes les reunions del Congrés, de la Comissió Permanent i del Comitè Executiu.b) Aixecar acta de les reunions dels esmentats òrgans<A[òrgans|orgues]> col·legiats, autoritzant-los amb la seva firma i amb el vistiplau del President.c) Assumir la direcció de l’oficina administrativa de l’Associació.d) Portar i custodiar la documentació, el Llibre o Llibres d’Actes i els que se n’estimin necessaris per a la marxa de l’Associació.e) Portar el Registre General d’Associats, fent en ell les anotacions que corresponguin per les altes i baixes que es produeixin o per passar l’associat a pertànyer a una Secció Territorial diferent, participant-ne unes i d’altres als Presidents d’aquelles.f) Expedir les certificacions que es necessitin<A[necessitin|precisin]>.

Article 29. – De les facultats del Tresorer.

 

Correspon al Tresorer:a) Preparar els comptes, balanços i pressuposts de l’Associació.b) Portar els Llibres de Caixa i els que siguin precisos per a la comptabilitat de l’Associació.c) Custodiar els fons de l’Associació i documentar la gestió econòmica de la mateixa.d) Ordenar els pagaments procedents.

Article 30. – De les facultats del Vicesecretari – Vicetresorer.

 

El Vicesecretari – Vicetresorer substituirà en les seves funcions el Secretari o al Tresorer en els casos d’absència d’algun d’ells per qualsevol motiu o per delegació dels mateixos.

Secció Cinquena. – SISTEMA D’ELECCIÓ DELS CANDIDATS A VOCALS DEL CGPJ

Article 30 bis

 

El sistema d’elecció dels candidats a vocals del CGPJ serà el següent:

 

Elecció de candidats directament per les Seccions Territorials:

 

La designació dels candidats al Consell General del Poder Judicial es realitzarà mitjançant un sistema d’elecció directa per part dels associats de cada Secció Territorial o agrupació de Seccions als efectes del procés electoral per al seu trasllat al Consell.Una vegada conegut el nombre de candidats que pot proposar l’Associació, s’establirà la proporció entre el nombre d’associats i el nombre de candidats a proposar per cada Secció o agrupació. D’aquesta manera s’obtindrà el nombre de candidats elegibles per cada Secció o agrupació.A fi de no perjudicar les Seccions el nombre d’associats de les quals no permeti la designació de cap candidat, se’ls atribuiran les restes percentuals de les restants Seccions, corresponent al Comitè Electoral la distribució.

Article 30 ter

 

L’Associació no presentarà com a candidats a Vocals del Consell General del Poder Judicial als Jutges i Magistrats:a) Que siguin o haguessin estat membres de l’executiva nacional dins dels dos anys anteriors a la presentació de candidats.b) Que no haguessin exercit ininterrompudament, dins dels dos anys anteriors a la presentació de candidats, funcions relatives a l’exercici efectiu de la Jurisdicció. CAPÍTOL II . DE L’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE L’ASSOCIACIÓ

Article 31. – De les Seccions Territorials.

 

L’Associació s’organitza territorialment per Seccions Territorials, que estendran el seu àmbit al territori dels corresponents Tribunals Superiors de Justícia de les Comunitats Autònomes. Hi podrà haver dins de la Secció tantes Delegacions com l’Assemblea respectiva acordi.Dins sempre de les finalitats de l’Associació, amb estricta subjecció a les normes d’aquests Estatuts i sota les directrius i acords del Congrés de l’Associació, les Seccions Territorials gaudiran de plena autonomia quant a la seva organització, actuació i funcionament, aprovant els seus propis Reglaments que faran saber a la Comissió Permanent, la que podrà fer les objeccions que estimi pertinents i que, cas de no ser esmenades per la Secció Territorial, se sotmetran al Congrés, que resoldrà en definitiva.

Article 32. -Dels membres de les Seccions Territorials.

 

Pertanyeran a la Secció Territorial tots els associats que es trobin destinats dins del territori que inclogui aquella. En el cas que el nombre d’associats destinats en un territori o Comunitat Autònoma sigui inferior a cinc, no constituiran Secció Territorial i s’integraran a la que cadascun d’ells elegeixi.Seran òrgans mínims de les Seccions Territorials l’Assemblea General, el President i el Secretari – Tresorer.

CAPÍTOL III. DE LES CORRENTS NO ORGANITZADES D’OPINIÓ

Article 33 . – Atribucions i prohibicions de les corrents no organitzades d’opinió.

 

Es reconeix l’existència de corrents d’opinió no organitzades dins l’Associació.Aquestes podran exercitar els següents drets i facultats a efectes merament interns:a) Reunió.b) Designació de portaveus als òrgans de l’Associació en què participin membres d’una corrent d’opinió, pels  sistemes estatutaris generals.c) La possibilitat de fer expressa reserva del seu vot discrepant en els assumptes que, debatuts en algun dels òrgans de l’Associació, els integrants d’un corrent d’opinió que pertanyin a l’esmentat òrgan obtinguessin un nombre de vots superior al vint per cent dels emesos.Al contrari, es prohibeix categòricament als corrents d’opinió no organitzades:a) La comunicació externa autònoma fora dels àmbits orgànics de la pròpia Associació, els que, en el seu cas, faran constar el vot discrepant quan reuneixi els requisits establerts en l’anterior apartat c)b) La creació d’òrgans propis, excepte dels portaveus al·ludits anteriorment.c) La disposició i recaptació de fons, fora de que la pròpia Associació i de manera general pugui destinar a finalitats concretes.

TITOL III

DE LES DISTINCIONS I HONORS

Article 34. – De la Insígnia i Placa d’Honor de l’Associació.

 

Es creen la Insígnia i la Placa d’Honor de l’Associació Professional de la Magistratura, que s’atorgarà als Jutges i a Magistrats, siguin o no membres de l’Associació, en reconeixement dels serveis deixats en aquesta, o que s’hagin distingit, prestigiant a l’Associació, en l’acompliment de funcions judicials o institucionals en general, o que haguessin assolit càrrecs d’especial responsabilitat.

També es podran atorgar a persones o entitats alienes a l’Associació per aquells serveis rellevants que haguessin prestat a aquesta o per la notòria defensa que haguessin fet de les seves finalitats.

 Article 35. – Dels Associats i dels Presidents d’Honor.

 

Es podrà concedir la qualitat d’associat d’honor de l’Associació a aquelles persones alienes a l’Associació o als propis associats que haguessin deixat de pertànyer, llevat que ho hagués estat en virtut de sanció disciplinària, en qui es presentin les condicions fixades a l’article anterior i no s’estimés necessària la concessió de les distincions en ell establertes.En les mateixes circumstàncies, es podrà concedir la qualitat de President d’Honor de l’Associació als qui haguessin exercit tal càrrec en l’Associació.El procediment per a la seva concessió, així com per a la de les distincions fixades a l’article anterior, es regularà reglamentàriament.

TÍTOL IV

DISPOSICIONS GENERALS APLICABLES A TOTS ELS CÀRRECS DE L’ASSOCIACIÓ

Article 36 . – Caràcters de tals càrrecs.

 

El mandat de tots els càrrecs directius de l’Associació i de les seves Seccions Territorials i Delegacions serà de dos anys, podent ser reelegits només per dos mandats més, sense límit altern, podent, per tant, i una vegada transcorreguts dos anys des de la seva cessació, tornar a ser elegits per a nous mandats. El Comitè Executiu es renovarà cada dos anys, com a mínim, en la tercera part dels seus membres.Els càrrecs de l’Associació o de les seves Seccions Territorials i Delegacions seran honorífics. Sense perjudici del seu caràcter gratuït, els titulars tindran dret al reembors de les despeses tinguts en l’acompliment dels seus càrrecs.

Article 37. – De la cessació en els càrrecs associatius.

 

Els titulars dels càrrecs de l’Associació o de les seves Seccions Territorials o Delegacions cessaran:1r. – Per expiració del seu mandat, sense perjudici de la seva possible reelecció.2n. – Per pèrdua de la qualitat d’associat.3r. – Per renúncia de l’interessat.4t. – Per haver estat sancionat com a autor d’una falta greu.Quan per qualsevol causa es produeixi la cessació abans de l’expiració del mandat, i si no hagués designat en aquests Estatuts substitut al mateix, es procedirà pel Congrés, les Assemblees Generals o les Juntes de les Delegacions al nomenament d’un nou titular, podent designar, entretant, amb caràcter provisional i si això fos imprescindible, un substitut la Comissió Permanent de l’Associació o la Junta Directiva de la Secció.

TÍTOL V

DEL PATRIMONI I RÈGIM ECONÒMIC DE L’ASSOCIACIÓ I LES SEVES SECCIONS

Article 38. – Dels recursos econòmics.

 

Els recursos econòmics de l’Associació estaran constituïts:1r. – Per les quotes ordinàries i extraordinàries dels seus associats.2n. – Per les subvencions, ajuts o donacions fetes a l’Associació  o a les seves Seccions Territorials, sempre que fossin degudament acceptades per la Comissió Permanent o per l’Assemblea General, respectivament.

TÍTOL VI

DE LA DURADA I DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

Article 39. – De la durada de l’Associació.

 

L’Associació es constitueix per temps indefinit.

Article 40. – De la dissolució de l’Associació.

 

L’Associació es dissoldrà:1r. – Per acord del Congrés, acordat per majoria qualificada.2n. – Per resolució judicial.

Article 41. – De la destinació del patrimoni a la dissolució.

 

En cas de dissoldre’s l’Associació, es donarà al seu patrimoni, si n’hi hagués, la destinació que acordi el Congrés que la dissolgui.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera . – En tant no es procedeixi a l’aprovació dels Reglaments previstos en el paràgraf segon de l’article 31 d’aquests Estatuts, la Secció

Territorial que no ho hagués fet, es regirà per les disposicions dels Estatuts primitius que, com a Annex i amb la seva nova numeració, figuren al final dels presents.

Segona. – La modificació de l’art. 30 ter A) no serà d’aplicació als membres de l’executiva nacional que cessin en el XVI Congrés Nacional de l’Associació

ANNEX

ARTICLES DELS ESTATUTS ANTERIORS AL CONGRÉS DE 1981 A QUE ES REFEREIX LA DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA, AMB LA SEVA NOVA NUMERACIÓ I AMB LES MODIFICACIONS OPERADES EN XIII CONGRÉS D’OCTUBRE DE 1999SECCIONS TERRITORIALS

I.- DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE LES SECCIONS

Article 1. – L’Assemblea General de la Secció és lòrgan superior pel qual es regeix aquella i d’expressió de la voluntat dels associats. Els seus acords, vàlidament adoptats, obliguen tots els seus associats, tant presents com absents, representats o dissidents.

Article 2. – Dins de les finalitats de l’Associació i sota les directrius generals acordades per el Congrés, correspon a l’Assemblea General:a) Fixar temes d’estudi i encarregar la seva preparació a membres de la Secció, o bé en comissions.b) Adoptar decisions sobre els temes sotmesos a la seva consideració i ordenar la seva execució a la Junta Directiva, essent aquesta responsable de la seva gestió davant de l’Assemblea.c) Elegir els associats que hagin d’exercir els càrrecs de President, Vicepresident, Secretari i Tresorer, així com, en el supòsit de l’article 8, els restants membres no nats de la Junta Directiva.d) Acordar la cessació, per causa greu, de tots o part dels membres no nats de la Junta Directiva, devent, al propi temps, designar als que hagin de substituir-los, el mandat del qual tindrà el temps de durada que encara quedés als substituïts.e) Aprovar els pressuposts i comptes de la Secció.f) Instar de la Comissió Permanent de l’Associació la celebració de Congressos, demanant a tals efectes igual acord de les altres Seccions.g) Resoldre els recursos que es plantegin contra acords de la Junta Directiva.h) Fixar les quotes ordinàries i extraordinàries dels seus associats.i) Proposar temes per al seu estudi i resolució pel Congrés de l’Associació.j) Nomenar compromissaris per al Congrés de l’Associació. A l’efecte, cada deu dels associats concurrents a l’Assemblea, presents o representats, podran nomenar el seu propi compromissari. Els restants càrrecs de compromissaris seran elegits per tots els concurrents, llevat dels que ja haguessin elegit el seu propi compromissari, de les candidatures que es presentessin per la Junta Directiva de la Secció o per un nombre no inferior a cinc dels concurrents, presents o representats. Les candidatures hauran de comprendre tants noms com càrrecs de compromissaris quedin per elegir, essent obertes, per la qual cosa podran combinar-se noms de més d’una candidatura. Resultaran elegits els que obtinguessin major nombre de vots, resolent-se els empats per sorteig. Si només es presentés una candidatura, resultaran proclamats automàticament compromissaris els inclosos a aquella candidatura.

Article 3. – Les Assemblees Generals de les Seccions poden ser ordinàries i extraordinàries, celebrant-se en primera o en segona convocatòria i havent d’intervenir entre una i una altra, almenys, mitja hora.Hi tenen dret a assistir, amb veu i vot, tots els associats de la Secció, bé personalment, bé delegant la seva representació i vot en un altre associat, fent-ho per escrit i amb caràcter especial per a cada Assemblea. Cap dels assistents no podrà representar més de cinc associats. L’associat que es presenti com a candidat a algun càrrec estarà obligat a assistir a l’Assemblea en la qual s’hagi de procedir a l’elecció.També podran assistir, amb veu però sense vot, els associats pertanyents a altres Seccions diferents.La convocatòria es farà per la Junta Directiva per escrit remès a tots els seus associats amb deu dies d’antelació, almenys, a la data de celebració, especificant-se el lloc, dia i hora en què tindrà efecte, així com el seu Ordre del Dia. S’haurà de recollir també en l’Ordre del Dia qualsevol assumpte la inclusió del qual sigui sol·licitada per un mínim del cinc per cent dels membres de la Secció.En casos de greu transcendència i urgència, apreciada per la Junta Directiva, aquesta podrà convocar una Assemblea Extraordinària sense ajustar-se al termini anterior, utilitzant per a les citacions el mitjà més ràpid.Les Assemblees se celebraran, preferentment i sempre que no existís expressa prohibició del funcionari al càrrec del qual estigués el local, en dependències de l’Administració de Justícia.

Article 4. – L’Assemblea, qualsevol que sigui la seva classe, serà presidida pel President de la Junta Directiva, El Secretari de la qual actuarà com a tal en la mateixa. En quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan es presentin, presencialment o bé representats, la meitat més un dels associats, i, en segona convocatòria, qualsevol que sigui el nombre dels concurrents.

Article 5. – Els acords, excepte en els casos dels apartats d) i g) de l’article 2, en els que s’exigirà majoria qualificada dels dos terços dels concurrents, presents o representats, s’adoptaran per majoria simple de vots. En cas d’empat, es repetirà la votació i, de persistir aquest, es traslladarà el punt debatut a l’Ordre del Dia de la següent Assemblea.

Article 6. – L’Assemblea General Ordinari es reunirà necessàriament dues vegades a l’any, preferentment en els mesos d’abril i Octubre, corresponent específicament a la primera de les esmentades Assemblees l’aprovació i censura dels comptes, de l’exercici anterior i del pressupost per al següent, que regirà des de la seva aprovació fins a la del corresponent al següent exercici.Durant el mes anterior a la primera Assemblea de cada any, la Junta Directiva tindrà a disposició dels associats per al seu examen la documentació de la gestió econòmica de la Secció.

Article 7. – Tota Assemblea diferent de les anteriors tindrà el caràcter d’extraordinària i es convocarà sempre que la majoria dels membres de la Junta Directiva el decideixi o el sol·liciti un nombre d’associats que representin, almenys, el vint per cent dels pertanyents a la Secció, o els dos terços dels adscrits a una Delegació.

II.- DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LES SECCIONS I DEL SEU PRESIDENT, VICEPRESIDENT, SECRETARI I TRESORER.

Article 8. – A cada Secció existirà una Junta Directiva com a òrgan de direcció, gestió i representació, que estarà formada per un President, un Vicepresident, un Secretari i un Tresorer, elegits, en l’Assemblea General, i pels Delegats Provincials, elegits en les respectives Delegacions. Cas que alguna Secció manqués o comptés amb menys de quatre Delegacions Provincials, es completarà la Junta fins a l’esmentat nombre de Delegats amb associats, elegits igualment per l’Assemblea General. La durada del mandat de tots ells serà de dos anys.Els càrrecs de President, Vicepresident, Secretari i Tresorer, així com, en el seu cas, els restants membres elegits en substitució o per no ser bastants els Delegats, seran elegits en al primera Assemblea Ordinària, en votació secreta, pels membres de la Secció, presents o representats, concurrents a la mateixa.Presentades les candidatures, es procedirà a l’elecció, resultant elegit per a cada càrrec o lloc el candidat que hagi obtingut major nombre de vots.

Els candidats que resultin elegits o proclamats i que fossin presents prendran possessió en el mateix acte dels seus càrrecs o llocs, cessant els que fins llavors els haguessin vingut exercint.

 Article 9. – Correspon a les Juntes Directives:a) Convocar l’Assemblea General de la Secció, per si o a instàncies dels associats, fixant l’Ordre del Dia, en el qual s’inclouran els temes proposats pels associats i els que per la seva part elaborés.b) Donar compte a la Comissió Permanent de l’Associació de la convocatòria de l’Assemblea General, amb expressió de l’Ordre del Dia, remetent-li còpia de l’acta de la celebrada.c) Executar els acords presos en les Assemblees Generals.d) Redactar materialment els escrits que es derivin dels acords adoptats en les Assemblees a fi de publicar-los o difondre’ls pels mitjans de comunicació.e) Fixar temes d’estudi i encarregar la seva preparació a membres de la Secció o a comissions d’associats, a fi d’elaborar les propostes que s’hagin d’incloure en l’Ordre del Dia d’una Assemblea.f) Informar els associats de la Secció, directament o a través dels Delegats Provincials, de tots els assumptes o incidències d’interès i comunicar a la Comissió Permanent de l’Associació els projectes o pretensions dels seus associats.g) Realitzar tots els actes li siguin delegats pel Congrés o la Comissió Permanent de l’Associació.h) Retre compte anual de la seva gestió, presentant els corresponents estats.i) Donar efectivitat als acords de la pròpia Junta Directiva en els termes que per a l’Assemblea estableix l’apartat c) d’aquest article.j) Elaborar al començament de cada any un programa d’actuacions, amb especial referència a la programació d’activitats de formació. D’aquesta programació es donarà trasllat al Comitè Executiu de l’Associació. Al final de cada anualitat es redactarà una memòria d’activitats que també es remetrà al Comitè Executiu de l’Associació.

Article 10 . – La Junta Directiva farà una reunió, almenys, cada dos mesos. Seran convocades, per ordre del President, pel Secretari, remetent a tots els seus membres, amb deu dies d’anticipació almenys, l’Ordre del Dia, elaborat pel President i en el qual s’inclourà qualsevol tema proposat per un associat.Per adoptar acords hauran de ser presents, almenys, la meitat més un dels seus membres, prenent aquells per majoria simple dels assistents i gaudint el President de vot de qualitat per resoldre els empats.Pel Secretari de la Secció, amb el vistiplau del President, s’aixecarà acta de la reunió, de la qual es remetrà certificació o còpia al Comitè Executiu de l’Associació i als associats de la Secció Territorial.L’assistència a les reunions de la Junta Directiva serà obligatòria per a tots els seus membres, sense que sigui admissible la delegació de vot o representació. Les esmentades reunions es faran periòdicament i se celebraran, almenys una vegada a l’any, a les diferents seus judicials.

Article 11. – Correspon al President de la Junta Directiva:a) Representar la Secció davant de totes les Autoritats i Organismes i en actes de tot tipus, amb les facultats que li concedeixen aquests Estatuts o pot atorgar-li l’Assemblea General de la Secció o la Comissió Permanent de l’Associació. En l’àmbit territorial de la Secció el President ostentarà la representació de l’Associació sense perjudici sempre de la representació i facultats dels òrgns superiors de l’Associació.b) Presidir les Assemblees Generals i les reunions de la Junta Directiva, dirigint i moderant els debats, concedint o retirant la paraula i autoritzant amb el seu vistiplau les actes de les sessions.c) Dirigir i firmar en nom de l’Assemblea o de la Junta Directiva els escrits derivats dels acords adoptats.d) Resoldre per si i prèvia consulta, fins i tot telefònica, amb els restants membres de la Junta Directiva aquells assumptes que no puguin demorar fins a la celebració d’una reunió de la Junta Directiva, convocant-la seguidament.

La durada del mandat del President serà la fixada a l’article 36 dels Estatuts.

 Article 12. – Corresponen al Vicepresident de la Junta Directiva totes les funcions del seu President en cas d’absència, malaltia, impossibilitat o cessació del mateix. En defecte del Vicepresident seran exercides provisionalment les seves funcions pel membre de més edat de la Junta Directiva, exclosos el Secretari i el Tresorer.

Article 13. – Correspon al Secretari de la Junta Directiva:a) Donar compliment al previst a l’article 9 b) d’aquest Annex.b) Aixecar acta de les sessions de les Assemblees Generals, en les quals actuarà com a Secretari d’elles, i de les reunions de les Junta Directiva, autoritzant-les amb la seva firma.c) Portar i custodiar el Registre d’associats de la Secció i els Llibres d’Actes o de qualsevol altre tipus que fossin precisos, així com tota la documentació de la secció.d) Expedir les certificacions que fossin precises.

Article 14. – Correspon al Tresorer de la Junta Directiva:a) Portar i custodiar els Llibres de Caixa i altres de comptabilitat que fossin precisos, així com la documentació econòmica de la Secció.b) Preparar i presentar els comptes, balanços i pressuposts.c) Recaptar les quotes dels associats, custodiant els fons de la Secció.d) Ordenar els pagaments de la Secció en la forma aprovada per la Junta Directiva.e) Retre comptes quan se’l requereixi i, en tot cas, almenys semestralment.

Article 15. – Les Juntes Directives de les Seccions Territorials promouran, quan així ho aconsellin les circumstàncies, la designació de portaveu o coordinador dels membres electes de l’Associació a les Sales de Govern – en Ple o, en el seu cas, en Comissió- per al tractament d’aquells assumptes que, per la seva especial importància, requereixin pautes d’actuació comuna, amb la funció de donar a conèixer totes les iniciatives i decisions que interessi generalitzar amb la finalitat de fixar una línia d’actuació conjunta. La seva designació es farà per elecció interna entre els membres de la Sala de Govern pertanyents a l’Associació.El coordinador o qualsevol membre electe del Ple o, en el seu cas, de la Comissió de les Sales de Govern assistirà amb finalitats informatives a les reunions de les Seccions Territorials o de les Delegacions a què se’ls convoqui, salvant en tot cas el deure de secret propi de les deliberacions de la Sala de Govern. Informarà dels acords més transcendents d’interès general de les Sales de Govern a les Seccions Territorials o a les Delegacions.Els membres electes integrants de les Sales de Govern, al començament del seu mandat, s’oferiran als associats perquè aquests puguin exposar les qüestions,  suggeriments i problemes que els afectin en assumptes que siguin competència de les esmentades Sales. Per aquesta finalitat, s’informarà per les Seccions Territorials del destins i telèfons corresponents per establir contacte directe amb ells.Els portaveus de les diferents Sales de Govern coordinaran la seva actuació en aquells temes que exigeixin una uniformitat de criteri a nivell nacional d’acord amb els principis de l’Associació.Els representants en els esmentats òrgans de govern promouran la celebració de reunions fora de la seu oficial del Tribunal Superior de Justícia corresponent.A les Sales de Govern que actuïn en Ple i en Comissió s’haurà de cuidar la delimitació de competències entre un i l’altra, reservant, en tot cas, el primer la resolució dels assumptes d’especial importància. Si fos precís, es fomentarà la celebració, almenys, mensual del Ple de la Sala de Govern.Les Seccions Territorials hauran d’assumir el compromís que es compleixin les anteriors recomanacions.

Article 16. – Les Seccions Territorials podran reglamentar amb caràcter intern les incompatibilitats dels càrrecs associatius, dins del marc de les normes estatutàries i reglamentàries.

                                                                      III. DE LES DELEGACIONS PROVINCIALS

 Article 17. – Tots els associats destinats a cada una de les províncies a les quals estengui el seu àmbit territorial una Secció es constituiran en una Delegació Provincial.

Article 18. – Al capdavant de cada Delegació Provincial hi haurà un Delegat, el mandat del qual tindrà la durada establerta a l’article 36 dels Estatuts i que serà nomenat en votació secreta pels membres de la Delegació, constituïts en Junta, en la qual podrà assistir, personalment o representats, tots ells, sense que cap dels assistents no pugui representar a més de cinc associats. Serà elegit el que obtingués el major nombre de vots; en cas d’empat es decidirà l’elecció a favor del membre més antic en l’Associació i, en igualtat de condicions, a favor del més antic en la Carrera Judicial. En el cas que no hi hagués candidat, serà designat Delegat l’associat de menor edat, el mandat de la qual tindrà també la durada establerta a l’article 36 dels Estatuts.

Article 19. – Correspon al Delegat Provincial:a) Representar a l’Associació dins de l’àmbit territorial de la Delegació, sense perjudici sempre de la representació i facultats dels altres òrgans superiors de la Secció Territorial i de l’Associació.b) Presidir les Juntes dels associats de la Delegació, dirigint i moderant els debats, concedint o retirant la paraula i resolent els empats amb vot de qualitat.c) Servir d’enllaç entre els associats de la seva Delegació i la Junta Directiva de la Secció.d) Ser membre de la Junta Directiva de la Secció.e) Qualsevol altra que li fos especialment delegada pels restants òrgans de la Secció o de l’Associació.f) Remetre certificació o còpia de les actes de les reunions de la Junta de la Delegació a la Junta Directiva de la Secció Territorial i a tots els associats de la Delegació.g) Proposar a l’Assemblea General de la Secció Territorial el nomenament de Subdelegats o Coordinadors quan les circumstàncies o el nombre d’associats ho aconsellin, cessant aquests quan ho faci el Delegat. En els supòsits insulars es podrà constituir una Delegació o Subdelegació a cada Illa, la qual cosa podrà fer-se extensiu a les ciutats de Ceuta i Melilla.

Article 20. – Quan ho ordenessin els òrgans restants òrgans, col·lectius o individuals, de l’Associació o de la Secció, a iniciativa del Delegat Provincial, o quan el sol·licitessin un nombre d’associats que representi el deu per cent dels destinats a la província, el Delegat Provincial convocarà a Junta a tots els associats, remetent-los, amb deu dies, almenys, d’antelació, l’Ordre del Dia, en el qual, en el seu cas, s’hi haurà d’incloure qualsevol tema proposat per un associat.En la Junta, que serà presidida pel Delegat i en la qual actuarà com a Secretari l’associat present de menor edat, es tractaran els temes que figurin en l’Ordre del Dia i quants se n’estimin oportuns, aixecant-se la corresponent acta que serà firmada per qui hagi actuat de Secretari, amb el vistiplau del Delegat, remetent-se la mateixa a la Junta Directiva de la Secció.En el cas que els associats destinats dins de l’àmbit de la Delegació excedeixin de deu, hi haurà, a més del Delegat, un Secretari designat per aquell i haurà de convocar-se pel Delegat, si més no, una Junta trimestralment.

TAULA DE CORRELACIÓ DELS NOUS ARTICLES DE L’ANNEX AMB ELS ANTICS ESTATUTS

Article de l’annex  Arts. Antics Estatuts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
nou
nou
45
46
47
48

REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ, FUNCIONAMENT I RÈGIM DISCIPLINARI DE L’ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE LA MAGISTRATURA.TEXT REFÓS AMB LES MODIFICACIONS INTRODUÏDES PEL XIII CONGRÉS D’OCTUBRE DE 1999.

TÍTOL I

DE LES DISPOSICIONS GENERALS I DELS ASSOCIATS.

ARTICLE 1. -Del domicili de l’Associació.

 

El domicili estatutari de l’Associació raurà a Madrid, Plaza de Castilla 3, pis 14- D.No obstant això, el Comitè Executiu podrà variar en qualsevol moment dins de la vila indicada el domicili, participant immediatament l’esmentat canvi a totes les Seccions Territorials.(Veure art. 2. Est. )

ARTICLE 2. -Dels associats.

 

1. -Podran ser membres de l’Associació tots els Jutges i Magistrats en servei actiu i que no pertanyin a cap altra Associació Professional de Jutges i Magistrats ni estiguin dins causa de pèrdua de la qualitat d’associat.2. -En cap cas no podran pertànyer a l’Associació els Jutges de Pau o els seus substituts, ni els Magistrats Suplents o Jutges Substituts.3. -Els Jutges i Magistrats que passessin a la situació de serveis especials quedaran en suspens en la seva condició d’associats mentre es trobessin a la situació que s’esmenta, recobrant automàticament la mateixa quan cessessin en aquella, tret que expressament fessin constar el seu desig de donar-se de baixa en la mateixa.4. -El Gabinet de Coordinació Associativa, si estigués en funcionament, o, cas contrari, aquell que l’hagués substituït o en el qual s’hagués refós o, en últim extrem, el Comitè Executiu portarà el control dels associats que es trobessin en situació de serveis especials i de la seva cessació en tal situació.(Veure art. 4. Est.)

ARTICULO 3. -De l’afiliació.

 

1. -Per afiliar-se a l’Associació n’hi haurà prou amb dirigir un escrit al seu President, bé directament, bé per mitjà de la Secció Territorial corresponent, manifestant el seu desig de pertànyer a la mateixa i comprometent-se a observar el que està establert als Estatuts de l’Associació i les seves normes de desenvolupament.2. -Si el sol·licitant complís les condicions exigides per associar-se, el Comitè Executiu de l’Associació procedirà a la seva admissió a la primera reunió que faci, participant-ho immediatament al sol·licitant i al President de la Secció Territorial en la qual hagi de quedar adscrit.3. -Contra l’acord pel qual es denegués l’admissió es podrà recórrer en alçada davant de la Comissió Permanent.4. -Les altes i baixes d’associats seran comunicades, tan aviat com es produeixin, pel Comitè Executiu a l’òrgan de suport citat a l’article 2.4 d’aquest Reglament i a les corresponents Seccions Territorials. Així mateix, quan aquell òrgan de suport tingués coneixement de qualsevol fet dels quals poden donar lloc a la baixa de l’associat conforme a l’article 7 dels Estatuts, ho comunicarà immediatament al Comitè Executiu perquè adopti la resolució que correspongui.5. -Sense perjudici que per a l’afiliació n’hi haurà prou amb dirigir l’escrit a què es refereix el nombre 1 d’aquest article, el repetit òrgan de suport redactarà un model de petició d’afiliació, que remetrà a les Seccions Territorials, per a una major uniformitat.6. -En aquelles Seccions Territorials en les quals el pagament de les quotes es verifiqués mitjançant detracció de la quota de la nòmina mensual per les Habilitacions de les Gerències Territorials del Ministeri de Justícia i Interior, el que pretengui afiliar-se haurà d’acompanyar amb la seva petició d’afiliació un escrit ordenant-ho a l’Habilitat.

En aquelles Seccions Territorials en les quals no se seguís l’al·ludit sistema, s’adoptaran per les mateixes les mesures oportunes perquè tingui efectivitat el pagament de les quotes.

 ARTICLE 4. -De l’empara de l’associat a l’exercici dels seus drets.

 

L’associat que, havent exercitat qualsevol dels drets previstos a l’article 5 dels Estatuts, no hagués estat satisfet en el mateix pels òrgans corresponents de l’Associació o de les seves Seccions Territorials, podrà posar-lo en coneixement de l’òrgan de suport citat a l’article 2.4 d’aquest Reglament, el qual, prèvia l’obtenció, en el seu cas, dels informes que estimi oportuns, l’elevarà amb el seu propi informe a l’òrgan directiu que correspongui perquè s’adopti la resolució pertinent.

(Veure Art. 5 Est.)

 ARTICLE 5. -De l’incompliment de les obligacions de l’associat.

 

Tan aviat com l’òrgan de suport a què es refereix l’article 2.4 d’aquest Reglament tingués coneixement de l’incompliment per qualsevol associat d’alguna de les obligacions establertes a l’article 6 dels Estatuts i prèvia, en el seu cas, l’obtenció de la informació que estimi oportuna, el posarà en coneixement del Comitè Executiu,per si fos procedent la incoació d’un expedient disciplinari.( Veure Art. 6 Est.)

ARTICLE 6. – De la pèrdua de la qualitat d’associat.

 

1. – Quan la mateixa sigui motivada per alguna de les dues primeres causes de l’article 7 dels Estatuts, es decretarà pel Comitè Executiu tan aviat com es rebi la petició de l’associat, es publiqui al Butlletí Oficial de l’Estat l’acte que motivi la pèrdua de la condició de Jutge o Magistrat, o es tingui coneixement de la mateixa, si no s’hi publiqués, participant immediatament la baixa a la Secció Territorial que hagués pertangut i, en el seu cas, a l’òrgan de suport citat a l’article 2.4 d’aquest Reglament.2. -La pèrdua de la qualitat d’associat com a conseqüència de la comissió d’una falta molt greu es produirà si així s’acordés a l’expedient disciplinari tramitat conforme a el que estableixen els articles següents.(Veure Art.7 Est.)

ARTICLE 7. -Exigència de la responsabilitat disciplinària.

 

1. -La responsabilitat disciplinària dels associats que haguessin incorregut en alguna o algunes de les faltes definides als articles 10, 11 i 12 dels Estatuts només podrà ser exigida pel Comitè Executiu mitjançant el procediment establert en aquest Reglament, incoat, ja per pròpia iniciativa, ja per ordre de la Comissió Permanent o del Congrés de l’Associació, ja a instàncies de les Seccions Territorials o de la persona ofesa.2. -No es podrà incoar un expedient disciplinari associatiu en relació amb fets objecte de causa penal o d’expedient disciplinari incoat per lòrgtan competent del Poder Judicial en tant no s’hagués acabat aquest per resolució ferma, suspenent, en el seu cas, el tràmit de l’expedient si en el seu curs s’incoés aquell.En aquests supòsits, els terminis de prescripció es començaran a computar des del moment en què es comuniqui a l’Instructor la fermesa de la sentència o de la resolució recaiguda.3. -Un mateix fet sancionat en causa penal o expedient disciplinari no podrà ser objecte de posterior expedient disciplinari associatiu, excepte en el supòsit previst a l’article 10.3 º dels Estatuts.(Veure Arts. 8 a 13 Est.)

ARTICLE 8. -De l’expedient disciplinari.

 

1. -El procediment s’iniciarà per acord del Comitè Executiu, que designarà com Instructor a un dels seus membres, actuant com a Secretari el que ho sigui del Comitè Executiu. Aquest acord es comunicarà a l’interessat i a la Secció Territorial o ofès que l’hagués instat.2. -L’Instructor de l’expedient, prèvia audiència de l’interessat, podrà proposar al Comitè Executiu la suspensió  provisional de els drets associatius de l’expedientat, resolent-se pel Comitè Executiu el que estimi oportú en la primera reunió que celebri. La suspensió provisional només podrà acordar-se quan apareguin indicis racionals de la comissió d’una falta molt greu i mai no podrà durar més de sis mesos.3. -L’Instructor practicarà totes les proves i actuacions condueixin a l’esclariment dels fets i a determinar les responsabilitat dels mateixos, en totes les quals actuacions podrà intervenir l’expedientat.4. -En vista d’aquelles, l’Instructor formularà, si procedís, un plec de càrrecs, en el que s’exposaran els fets imputats. El plec de càrrecs es notificarà a l’expedientat que pugui contestar-lo en el termini de vuit dies i proposar les proves que necessiti , la pertinència del qual serà qualificada per l’Instructor.5. -Complert l’anterior i practicades, en el seu cas, les proves que s’hagin declarat pertinents, l’Instructor formularà una proposta de resolució, de la que es donarà trasllat a l’expedientat perquè en el termini de vuit dies al·legui el que tingui per convenient. Un cop evacuat l’esmentat trasllat o transcorregut el termini concedit sense fer-ho, es remetrà l’expedient al Comitè Executiu.6. -Quan l’Instructor estimés que els fets no són constitutius de falta, que la mateixa està prescrita, o que no existeix prova bastant de la seva comissió, una vegada practicades les actuacions necessàries, elevarà l’expedient amb proposta d’arxiu al Comitè Executiu, el qual, en la primera reunió que celebri i si estigués d’acord amb la proposta de l’Instructor, acordarà l’arxiu, mentre que, en cas contrari, el tornarà a l’Instructor perquè formuli plec i càrrecs, comprengui altres fets en el mateix o completi la instrucció, continuant-se la seva tramitació conforme al que estableixen en els nombres anteriors, quan procedís.7. -Rebut l’expedient pel Comitè Executiu amb proposta sancionadora de l’Instructor, ho resoldrà en la primera reunió que celebri, sense que pugui intervenir en la resolució esmentada l’Instructor, i sense perjudici de poder tornar-lo a aquest als mateixos efectes als establerts en el nombre anterior. Les sancions a imposar, si procedissin, seran les establertes a l’article 13 dels Estatuts. Si el Comitè Executiu estimés que, malgrat la proposta de l’Instructor, els fets investigats no són constitutius de falta, que està prescrita o que no existeix prova bastant de la seva comissió, acordarà l’arxiu de l’expedient.

ARTICLE 9. -Dels recursos.1. -Contra la resolució del Comitè Executiu imposant una sanció es podrà recórrer per l’expedientat en alçada davant de la Comissió Permanent en el terme de deu dies. L’escrit d’interposició del recurs es formularà davant del Comitè Executiu, el qual, en la primera reunió que celebri, designarà com a Ponent a un dels membres de l’esmentada Comissió, amb exclusió dels pertanyents al Comitè Executiu, i a qui remetrà totes les actuacions, incloent el tema en l’Ordre del Dia de la primera reunió de la Comissió Permanent, que, previ informe del Ponent, resoldrà el recurs, sense que ni en el debat ni en la decisió no puguin estar presents els membres del Comitè Executiu.2. -Les Seccions Territorials o la persona ofesa que haguessin instat la incoació de l’expedient disciplinari podran recórrer en alçada en el terme de deu dies i davant de la Comissió Permanent contra l’acord del Comitè Executiu que hagués acordat l’arxiu de l’expedient, que, a tals efectes, els haurà de ser notificat, i el recurs del qual es tramitarà i decidirà de la manera establerta en el número A anterior.

TÍTOL II

DE L’ORGANITZACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 10. –Dels òrgans de Govern de l’Associació.

 

1. –Els òrgans de govern de l’Associació d’àmbit nacional seran els establerts a l’article 14 dels Estatuts.2. –Com a òrgans de suport del Comitè Executiu en les tasques que té encomanades i dependents del mateix es creen els Gabinets Operatius, com a grups de suport i treball especialitzats.La Comissió Permanent, per pròpia iniciativa o a proposta del Comitè Executiu i segons les necessitats de cada situació, podrà crear altres Gabinets a part dels recollits en aquest Reglament, així com refondre’ls, dividir-los o suprimir-los, donant compte al pròxim Congrés que resoldrà en definitiva el que tingui per convenient.3. -Així mateix, la Comissió Permanent o el Comitè Executiu podran acordar la creació de Comissions per a un assumpte determinat, designant els membres que les hagin de compondre i assignant-los les funcions que hagin de correspondre-li.En concret i sense perjudici de la facultat concedida al President per l’article 25-c) dels Estatuts, es creen com òrgans de suport el President, la Comissió de Gestió Econòmica, integrada pel President, el Secretari, el Tresorer i el Vocal Cap del Gabinet de Mitjans de Comunicació, en qui es deleguen les funcions de finançament del diari institucional “Deliberació”, així com el Comitè d’Urgència, integrat pel President, Vicepresident, Secretari, Vicesecretari-Vicetresorer i Cap del Gabinet de Mitjans de Comunicació, en qui es delega l’adopció de mesures informatives, difusió de notes i realització de funcions quan la urgència inajornable de les qüestions plantejades impedeixi la consulta amb els restants membres del Comitè Executiu.(Veure Art. 14 Est.)CAPÍTOL II. DEL CONGRÉS

ARTICLE 11. -De la convocatòria del Congrés.

 

Sense perjudici del que està establert al paràgraf segon de l’article 18 dels Estatuts, entre la convocatòria del Congrés i la seva celebració hauran de transcórrer, almenys, tres mesos. Les convocatòries per als Congressos es dirigiran a tots els associats. Igualment es participarà als Presidents de les Juntes Directives de les Seccions Territorials, que podran adoptar per la seva part els mitjans de publicitat que estimin convenients. Amb la convocatòria del Congrés es remetrà a les Seccions Territorials l’Ordre del Dia d’aquell. Fins un mes abans de la data de celebració del Congrés, les Seccions Territorials, d’acord amb els seus Reglaments d’Organització i Funcionament, o un mínim de vint-i-cinc associats podran proposar la inclusió de temes en l’Ordre del Dia, dirigint la corresponent proposta al Comitè Executiu, el qual, immediatament, posarà aquestes propostes en coneixement de les Seccions Territorials, sense que en el Congrés es puguin adoptar acords sobre altres temes que només els proposats en l’Ordre del Dia o els que aquell, que a l’inici de les seves sessions, inclogui els que s’haguessin proposat per les Seccions Territorials o per un mínim de vint-i-cinc associats amb l’antelació fixada en aquest article.Les ponències que hagin de ser debatudes en el Congrés es remetran a les Seccions i a Subseccions Territorials amb, almenys, un mes d’antelació a la seva celebració.

ARTICLE 12. -De la convocatòria urgent del Congrés.

 

Malgrat el que està establert a l’article anterior, en casos d’urgència apreciada per la Comissió Permanent, aquesta podrà convocar la celebració d’un Congrés sense ajustar-se als terminis establerts a l’article esmentat.

ARTICLE 13. -De la constitució del Congrés.Prèvia la presentació dels compromissaris i acreditat, en el seu cas, el substitut que assistís per qui ho fa, el Congrés es constituirà en primera o segona convocatòria en els termes previstos a l’article 19 dels Estatuts, sota la presidència del President de l’Associació.

ARTICLE 14. -De l’elecció de la Mesa del Congrés.Una vegada constituït el Congrés, es procedirà d’acord amb el disposat a l’article 17.2 dels Estatuts a l’elecció del President, Vicepresident, Secretari i Vicesecretari del Congrés. Una vegada elegits en la forma establerta a l’article 21.2 d’aquest Reglament, prendran possessió dels seus càrrecs.

ARTICLE 15. -De l’Ordre del Dia.

 

Exposat pel President l’Ordre del Dia, es donarà lectura, en el seu cas, a les propostes d’inclusió en ell d’altres temes, formulats d’acord amb el que està establert a l’article 11 d’aquest Reglament, i, una vegada debatuda la procedència o improcedència dels temes proposats, es decidirà quant a la inclusió o no d’algun d’ells o de tots en l’Ordre del Dia, passant-se seguidament a la designació de les Comissions.

ARTICLE 16. -De la constitució de les Comissions.Es designaran Comissions per a l’estudi dels temes de l’Ordre del Dia la naturalesa del qual així ho exigeixi, segons el parer del President, o quan el sol·liciti el vint per cent dels congressistes, en ambdós casos, amb aprovació del Ple.

ARTICLE 17. -Dels membres de les Comissions.

 

Formaran part de cada Comissió:

 

1r. -Un congressista designat per la Secció Territorial que hagi proposat el tema de la Comissió.2n. -Un congressista designat per cada una de les Seccions Territorials que hagin formulat comunicacions sobre els esmentats temes.3r. -Els congressistes que ho sol·licitin.Cap congressista no podrà formar part de més d’una Comissió. Els membres del Congrés que, en aplicació d’aquesta regla, no resultin integrats a alguna Comissió seran distribuïts pel President, tendint, en la mesura possible, a la igualtat en el nombre dels seus components, si així ho acceptessin. Si no es reunís un mínim de cinc, el tema passarà directament al Ple.

ARTICLE 18. -De l’actuació de les Comissions.

 

Cada Comissió, que iniciarà les seves activitats sota la presidència del seu component de major edat, actuant com a Secretari el més jove, elegirà el seu President i Secretari d’acord amb el que disposa l’article 21 d’aquest Reglament, quan li sigui aplicable.Un cop possessionats aquells dels seus càrrecs, es donarà lectura a les comunicacions rebudes, i es deliberarà cada punt fins que el tema, segons el parer del President, estigui prou debatut.Els acords s’adoptaran per majoria simple i al text del dictamen a presentar al Ple s’afegiran les propostes que, fins i tot no havent prosperat, hagin obtingut al seu favor els vots d’un terç dels components de la Comissió o un mínim de tres d’ells.La Comissió designarà d’entre els seus membres el que haurà d’intervenir en el Ple en defensa del dictamen.

ARTICLE 19. -Del Ple. De la deliberació i votació dels temes que no impliquin elecció.

 

Rebuts els dictàmens elaborats per les diverses Comissions, es procedirà al seu estudi d’acord amb l’ordre establert. Respecte dels temes que no hagin estat objecte de debat en Comissió o que haguessin passat directament al Ple, podran presentar-se propostes d’acord firmades per deu compromissaris fins al moment en que, en arribar al punt corresponent de l’Ordre del Dia, el President requereixi per aquesta qüestió.La deliberació començarà amb la lectura del dictamen de la Comissió o de les propostes d’acord presentades, en el seu cas. Obert el debat, s’admetran dues intervencions a favor i altres tantes en contra, llevat que, per la dificultat del tema, el President estimi procedent ampliar-les. El debat es tancarà, sense cobrir torn, pel compromissari designat per la Comissió corresponent, en cas de dictamen de la Comissió, o per un dels congressistes signants de la proposta.Si el President o la cinquena part dels congressistes, en vista del debat, estimessin necessària la formulació d’una nova redacció, es procedirà a verificar-la.Seguidament es votarà el dictamen o proposta d’acord, bé en la seva integritat, o amb distinció de punts, segons procedeixi.La votació només tindrà lloc en forma secreta quan així ho sol·liciti un terç dels assistents.Els acords s’adoptaran per majoria simple dels congressistes presents. En cas d’empat, es repetirà la votació i, si subsistís de nou l’empat esmentat, s’entendrà rebutjada la moció. Excepcionalment, la dissolució de l’Associació exigirà per a la seva aprovació la majoria qualificada de les dues terceres parts dels membres del Congrés. En cas de que no s’obtingui la majoria esmentada, es repetirà la votació, prèvia la concessió d’un termini prudencial per la Mesa del Congrés, i, de no aconseguir-se tampoc la majoria esmentada en aquesta segona votació, es tindrà per rebutjada la moció.

ARTICLE 20. -De la deliberació i votació dels temes que impliquin elecció per a càrrecs no associatius.

 

1. -L’elecció de candidats per a qualsevol càrrec en el qual no s’establissin normes especials als Estatuts o en aquest Reglament, s’acomodarà a les següents regles:

 

Primera. Fins que en el Congrés s’arribi al punt de l’Ordre del Dia corresponent podran presentar-se propostes de candidatures per quinze congressistes. Si no s’hagués presentat cap candidatura, el President requerirà al Congrés per aquest motiu, podent assenyalar per tal finalitat un termini prudencial que no podrà excedir de trenta minuts. Cap congressista podrà subscriure més d’una proposta de candidatura. Les propostes de candidatures, a les que podran figurar tots els possibles candidats, pertanyin o no a l’Associació, seran obertes, podent elegir-se per a cada lloc als qui figurin en qualsevol d’elles, i completes, comprenent la relació de tots els candidats a elegir, acordant-se per la Mesa del Congrés, si fos necessari, quantes altres circumstàncies fossin exigibles o s’imposin per la legislació aplicable.

 

Segona. Quan siguin comunicades totes les candidatures als congressistes, s’admetran dues intervencions per Secció Territorial respecte de l’elecció a celebrar, podent formular-se candidatures de síntesi, i en aquest cas, si el President ho estima procedent, suspendrà la sessió per quinze minuts.

 

Tercera. Seran electors tots els congressistes amb dret a vot. La votació serà personal i secreta.

 

Cuarta. La elecció es verificarà en papereta única, en la que figuraran tots els nombres de candidats a cobrir. Resultaran elegits per a cada lloc els proposats que haguessin obtingut el major nombre de vots, figurant per l’ordre que resulti del nombre de vots obtingut per cada un. En cas d’haver obtingut igual nombre de vots més d’un, es procedirà a una nova elecció, referida exclusivament a aquests, i, de persistir l’empat, es resoldrà a favor de qui tingui major antiguitat a la Carrera.

 

Cinquena. Si no s’hagués formulat més que una proposta de candidatura, es prescindirà de l’elecció, declarant la Mesa del Congrés candidats proclamats a qui figurin a la proposta esmentada.

 

Sisena. Qualsevol dubte que es plantegi en l’elecció serà resolta per la Mesa del Congrés per majoria de vots, tenint el President vot de qualitat.

 

Sètena. Els congressistes de cada Secció Territorial podran designar dos compromissaris que col·laboraran amb la Mesa en les tasques d’escrutini.

 

Octava. Si la urgència en la formulació de la candidatura per a qualsevol càrrec l’elecció del qual correspongui al Congrés de l’Associació no permetés la seva elecció per aquest, s’efectuarà la mateixa per la Comissió Permanent, a l’empara del que estableix l’article 22.7 dels Estatuts.

 

2. -Si el càrrec pertanyés a l’àmbit exclusiu d’un Tribunal Superior de Justícia, l’elecció es realitzarà per l’Assemblea General de la Secció Territorial corresponent, d’acord amb les normes del nombre anterior, si bé les propostes de candidatures podran ser presentades per quinze associats o per els qui integrin el quinze per cent, almenys, dels membres de la Secció, i les al·lusions a la Mesa del Congrés s’entendran referides a la Junta Directiva de la Secció Territorial o òrgan de govern similar dels establerts al seu Reglament d’Organització i Funcionament.

 

3. -Si el nomenament ho fos per a les Sales de Govern del Tribunal Suprem o de l’Audiència Nacional, el President de la Secció Territorial de la Comunitat Autònoma de Madrid convocarà una junta amb tots els associats destinats, respectivament, en aquell Tribunal o en aquesta Audiència i als Jutjats Centrals, que procediran a l’elecció d’acord amb el que estableix el nombre anterior.

ARTICLE 21. -De la deliberació i votació de temes que impliquin elecció de càrrecs associatius.

 

1. -Els càrrecs de President i Vocals del Comitè Executiu s’elegiran conforme a les regles següents:

 

Primera. Es procedirà en primer lloc a l’elecció de President, podent formular-se candidatures de la manera establerta en la regla primera de l’article 20.1 d’aquest Reglament.

 

Segona. Seran electors tots els congressistes amb dret a vot. La votació serà personal i secreta.

 

Tercera. Resultarà elegit el candidat que obtingui major nombre de vots. En cas d’empat, es repetirà la votació i, si subsistís, serà proclamat President el de major antiguitat en la Carrera.

 

Quarta. Una vegada proclamat el President, es procedirà a l’elecció dels nou Vocals del Comitè Executiu, essent aplicables les regles primera i segona d’aquest nombre.

 

Cinquena. Les proposades per a candidats hauran de ser obertes, podent, per tant, elegir-se per a cada lloc als que figurin en qualsevol d’elles. Resultaran elegits els candidats que obtinguin major nombre de vots. En cas d’empat, es repetirà la votació entre aquells la proclamació dels quals per al lloc no pogués realitzar-se com conseqüència d’aquell. Si subsistís l’empat, serà o seran proclamats Vocals els de major antiguitat en la Carrera.

 

Cinquena bis. Les candidatures al Comitè Executiu podran presentar-se mitjançant llistes obertes no completes.

 

Sisena. En el cas de no haver-se formulat només una candidatura, bé per a President, bé per a Vocals, es prescindirà de la votació, resultant proclamat els que figurin a la mateixa.

 

Setena. Els càrrecs de Vicepresident, Secretari, Tresorer i Vicesecretari-Vicetresorer seran elegits pel propi Comitè Executiu entre els seus Vocals en la primera reunió que es faci.

 

2. -L’elecció per als càrrecs de President, Vicepresident, Secretari i Vicesecretari del Congrés s’efectuarà a l’inici de les sessions d’aquest i una vegada que el President de l’Associació hagi acabat la seva intervenció, d’acord amb el que estableix el nombre 1 d’aquest article i a l’article anterior, quan li fossin aplicables, exercint fins a aquell moment les funcions atribuïdes a la Mesa del Congrés els membres del Comitè Executiu.

ARTICLE 22. -De les intervencions dels congressistes.Totes les intervencions dels congressistes se cenyiran amb la major precisió al tema examinat i tindran una durada màxima de cinc minuts, llevat que, per la dificultat del tema, el President autoritzi una major extensió.

ARTICLE 23. -De la interpretació i integració.Correspon al President del Congrés, prèvia consulta amb la Mesa, resoldre les dificultats que, per foscor o insuficiència dels Estatuts o d’aquest Reglament, puguin suscitar al llarg de la seva celebració, llevat que el propi President o la cinquena part dels congressistes estimin que la qüestió té gran transcendència, en el cas del qual la decisió quedarà atribuïda al Congrés, que resoldrà per majoria simple, prèvies dues intervencions a favor i altres tantes en contra de cada una de les solucions proposades.

CAPÍTOL III. DE LA COMISSIÓ PERMANENT

 

(Veure Arts. 21 i 22 Est.)

ARTICLE 24. -De la convocatòria de la Comissió Permanent.1. -La Comissió Permanent es convocarà pel seu President i celebrarà una sessió, almenys, cada sis mesos, i, a més, sempre que ho acordi el seu President, per si o a instàncies de cinc, almenys, dels seus membres, celebrant-se una tercera sessió anual si les disponibilitats econòmiques ho permetessin.2. -Les sessions de la Comissió Permanent se celebraran a Madrid, llevat que circumstàncies excepcionals aconsellin la celebració de la reunió en una altra ciutat.3. -Entre la convocatòria i la seva celebració haurà d’intervenir, almenys, un mes, enviant-se als seus membres, junt amb la convocatòria, l’Ordre del Dia dels temes a tractar, elaborat pel Comitè Executiu, i en el que s’inclouran aquells temes proposats per qui haguessin sol·licitat la convocatòria o per qualsevol dels membres de la Comissió Permanent.4. -En cas d’urgència, apreciada pel Comitè Executiu, podrà ser convocada la Comissió Permanent sense subjectar-se al termini establert en el nombre anterior, podent efectuar-se la convocatòria per mitjà de fax, telefònicament o per qualsevol altre conducte.5. -L’assistència a les sessions serà obligatòria per a tots els membres de la Comissió Permanent, que s’entendrà vàlidament constituïda, en primera convocatòria, quan siguin presents, almenys, les dues terceres parts dels seus membres, havent-n’hi prou, en segona convocatòria, la presència de la meitat més un dels membres que la integrin.6. -En cada Sessió el President donarà un compte complet de la seva actuació i de tots els assumptes resolts i qüestions tractades pel Comitè Executiu des de la celebració de la sessió anterior, podent revisar la Comissió Permanent qualsevol actuació del President o del Comitè Executiu.7. -Conforme a les directives marcades pel Congrés, la Comissió Permanent fixarà els objectius que han de perseguir el President i el Comitè Executiu, indicant les pautes d’actuació d’aquells.8. – Els acords s’adoptaran per majoria simple dels concurrents, decidint els empats, que no es resolguin després de tres votacions, el vot del President.9. -Les actes de les seves reunions es remetran a totes les Seccions Territorials i per aquestes a tots els associats.

ARTICLE 25. -De les reunions de la Comissió Permanent.1. -En la Comissió Permanent es discutiran tots els temes proposats en l’Ordre del Dia, així com aquells que en el propi acte siguin formulats per qualsevol dels seus membres, si així s’acorda per la majoria dels assistents, adoptant-se, en el seu cas, els acords que s’estimin procedents.2. -Quan li siguin aplicables, s’observaran en les reunions de la Comissió Permanent el previst per a les sessions del Congrés.

CAPÍTOL IV. DEL COMITÈ EXECUTIU

 

(Veure arts. 23 i 24 Est).

ARTICLE 26. -De la convocatòria i constitució del Comitè Executiu.El Comitè Executiu es reunirà, almenys, una vegada al mes i sempre que l’acordi el seu President, per si o a sol·licitud de quatre dels seus membres. La convocatòria es farà pel President de l’Associació, podent realitzar-la per escrit, fax, telefònicament o qualsevol altre medi. El Comitè Executiu haurà de conèixer i examinar les actes que li remetin les Seccions Territorials, amb previ trasllat a tots els seus membres, incloent-se en l’Ordre del Dia de la reunió següent a la recepció, tractant les propostes que es facin per les Seccions.S’entendrà vàlidament constituïda quan es presentin a la mateixa, sis, almenys, dels seus membres, inclòs el President o qui estatutàriament el substitueixi, i els seus acords s’adoptaran per majoria simple dels concurrents, tenint el President vot de qualitat per resoldre els empats que no puguin decidir-se després de dues votacions successives, sense que càpiga cap delegació.Les actes de les seves reunions hauran de ser prou explícites i remetre’s a les Seccions i a Subseccions Territorials.La durada del mandat dels membres del Comitè Executiu i la seva renovació serà la fixada especialment a l’article 36 dels Estatuts.

ARTICLE 27. -De la inassistència a les reunions del Comitè Executiu.Si algun dels membres del Comitè Executiu no pogués assistir a les seves reunions per causa justificada podrà interessar per escrit, per fax o, fins i tot, telefònicament del President de l’Associació o de qui estatutàriament el substitueixi que es discuteixi pel mateix qualsevol tema que estimés d’interès i que, per la seva urgència, no pugui diferir-se per a cap altra reunió del Comitè Executiu.

ARTICLE 27 bis. -Límits als membres del Comitè ExecutiuL’Associació no presentarà com a candidats a Vocals del Consell General del Poder Judicial als membres del Comitè Executiu durant el període per al qual han estat elegits.

CAPÍTOL V. DELS GABINETS OPERATIUS(Veure Art. 14 Est)

ARTICLE 28. -Configuració.Els Gabinets Operatius a què es refereixen els articles 14 dels Estatuts i 10.2 d’aquest Reglament, i sense perjudici del que estableix en el penúltim paràgraf d’aquest últim, seran els següents:

  • Gabinet de Coordinació Associativa
  • Gabinet de Relacions amb els Mitjans de Comunicació.
  • Gabinet de Relacions Externes
  • Gabinet d’Estudis i Documentació
  • Gabinet de Defensa Jurídica
  • Comitè Electoral

ARTICLE 29. -Gabinet de Coordinació Associativa.És competència del Gabinet de Coordinació Associativa mantenir la necessària comunicació entre el Comitè Executiu i cada una de les Seccions Territorials i d’aquestes entre si, el control de les altes i les baixes, impulsar l’afiliació, fer arribar a tota hora a cada un dels associats informació sobre les activitats de l’Associació, en general, i del Comitè Executiu, en particular, així com, en concret, les que s’establissin a qualsevol dels articles d’aquest Reglament.

ARTICLE 30. -Gabinet de Relacions amb els Mitjans de Comunicació.1. -És competència del Gabinet de Relacions amb els Mitjans de Comunicació fer present l’activitat de l’Associació Professional de la Magistratura en els diferents mitjans de comunicació, així com les seves relacions amb els professionals de tals medis. En tal cas, li correspon transmetre els comunicats i altres informació que l’Associació estimi ha de conèixer la societat.2. -Dependrà de l’esmentat Gabinet l’elaboració del diari o diari de l’Associació Professional de la Magistratura, amb independència d’aquelles altres comunicacions internes que siguin competència del Gabinet de Coordinació Associativa, així com el nomenament del Consell Redactor d’aquell.3. -En cas de crear-se la figura del Portaveu, dependrà d’aquest Gabinet, podent ostentar tal càrrec el seu Responsable o bé qualsevol altre associat.

ARTICLE 31. -Gabinet de Relacions Externes.1. -És competència del Gabinet de Relacions Externes mantenir la comunicació, portar la presència i representació de l’Associació Professional de la Magistratura a aquells Organismes o Institucions Internacionals que es relacionin amb la Justícia i, especialment, amb la Unió Internacional de Magistrats.2. -Del Gabinet de Relacions Externes dependran els contactes i relacions de l’Associació Professional de la Magistratura amb les altres Associacions, Col·legis Professionals i altres Organitzacions.3. -Les anteriors competències s’entenen sense perjudici de la representació que correspon al President i, en el seu cas, al Vicepresident de l’Associació Professional de la Magistratura.

ARTICLE 32. -Gabinet d’Estudis i Documentació.És competència del Gabinet d’Estudis i Documentació l’elaboració d’informes, estudis, recopilació de documents i tot el que és relatiu a la provisió documental d’interès associatiu. Igualment, li correspon la preparació d’aquelles publicacions que acordi el Comitè Executiu.

ARTICLE 33. -Gabinet de Defensa Jurídica.1. -És competència del Gabinet de Defensa Jurídica proporcionar assessorament i, en el seu cas, defensa tècnica i representació als associats i, excepcionalment, a altres membres de la Carrera que ho sol·licitin, en ambdós casos, com a conseqüència de l’exercici de la seva professió i quan així ho acordi el Comitè Executiu, donant compte a la Comissió Permanent en el cas dels no associats.2. -Igualment li correspondrà articular la defensa i representació de l’Associació Professional de la Magistratura davant dels Tribunals.

ARTICLE 33 bis. – El Comitè ElectoralEl Comitè Electoral serà designat pel Congrés i estarà compost per tres membres, un President i dos Vocals, actuant el més jove d’aquests com a Secretari. La seva funció serà la d’organitzar i supervisar l’elecció dels candidats de l’associació al CGPJ, així com a qualsevol altre càrrec que requerís d’elecció entre Congressos.Els integrants no podrien ser mai candidats a cap de les eleccions citades fins que no expiri el seu mandat que s’estendrà de congrés a congrés.Per al cas que un dels seus membres causés baixa el substituirà l’elegit per la Comissió Permanent.

ARTICLE 34. – De la composició dels Gabinets Operatius.1. – Al capdavant de cada un dels Gabinets Operatius hi haurà un associat responsable del mateix.2. – El Responsable de cada Gabinet proposarà al Comitè Executiu el nombre de col·laboradors que estimi convenient com encarregats d’àrees determinades . Tal designació podrà recaure, tant en associats, com en persones alienes a l’Associació.

ARTICLE 35. – Del nomenament i relacions amb els òrgans de govern.1. – El Responsable de cada Gabinet Operatiu serà designat per la Comissió Permanent a proposta del Comitè Executiu. Per necessitats d’urgència, el Comitè Executiu podrà fer el nomenament de forma immediata, però condicionat a l’aprovació definitiva per la Comissió Permanent en la seva reunió més pròxima.2. – A les reunions, tant de la Comissió Permanent, com del Comitè Executiu, podran ser convocats, amb veu però sense vot, tant l’associat responsable, com algun o alguns dels seus col·laboradors.

ARTICLE 36. – De la durada del mandat.El nomenament, tant del Responsable de cada Gabinet, com dels col·laboradors, no tindrà una durada específica, podent cessar en els seus càrrecs voluntàriament o per remoció acordada per la Comissió Permanent, a proposta del Comitè Executiu, en el cas dels Responsables, i per les altres causes de la pèrdua de la condició d’associat. Els col·laboradors podran ser remoguts pel Comitè Executiu a proposta de cada Responsable.

ARTICLE 37. – Dels mitjans materials i criteris d’actuació.1. – Per a l’acompliment de les seves funcions, els Gabinets Operatius comptaran amb els mitjans materials i econòmics que posi a la seva disposició el Comitè Executiu, d’acord amb el Pressupost aprovat per la Comissió Permanent.2. – Cada Gabinet Operatiu actuarà en virtut, tant de les específiques indicacions de la Comissió Permanent, com del Comitè Executiu, com per pròpia iniciativa.

ARTICLE 38. – De les Seccions TerritorialsEl que ha estat establert al present Capítol s’entendrà sense perjudici de les facultats que estatutàriament corresponen a les Seccions Territorials.

TÍTOL III.

DE LES DISTINCIONS I HONORS(Veure Arts. 34 y 35)ARTICLE 39. –  De la Insígnia i de la Placa d’Honor de l’Associació.La Insígnia i la Placa d’Honor de l’Associació Professional de la Magistratura tindran la forma i el disseny que figuren a l’Annex d’aquest Reglament.

ARTICLE 40. – De la concessió de la Insígnia i de la Placa d’Honor de l’Associació.Les distincions regulades a l’article 34 dels Estatuts seran concedides per la Comissió Permanent, a iniciativa pròpia o a proposta del Comitè Executiu o d’alguna o algunes de les Juntes Directives de les Seccions Territorials.Per a la seva concessió, així com per aprovar la proposta en el Comitè Executiu, n’hi haurà prou amb adoptar l’acord per majoria simple.

ARTICLE 41. – De la imposició de la Insígnia i de la Placa d’Honor de l’Associació.L’acte d’imposició s’efectuarà coincidint amb alguna de les sessions que celebri la Comissió Permanent. També podrà ser imposada, per delegació de la Comissió Permanent, pel Comitè Executiu o per la Junta Directiva d’una Secció Territorial.

ARTICLE 42. – Dels Presidents i Associats d’Honor.1. – La distinció de President d’Honor de l’Associació a favor de les persones en qui es presentin les circumstàncies establertes a l’article 35 dels Estatuts serà concedida pel Congrés de l’Associació, a instàncies de la Comissió Permanent, del Comitè Executiu o de la Junta Directiva de les Seccions Territorials. Aquestes propostes s’hauran de dirigir amb l’antelació necessària al Comitè Executiu per a la seva inclusió en l’Ordre del Dia del Congrés. Per a la concessió n’hi haurà prou amb el vot favorable de la meitat més amb un dels congressistes.Encara que no existís una prèvia proposta de la Comissió Permanent, del Comitè Executiu o d’una Junta Directiva de Secció Territorial, en les pròpies sessions del Congrés podrà presentar-se la corresponent proposta de concessió, necessitant aquesta, en tal cas, el vot favorable de les dues terceres parts dels congressistes.2. – La distinció d’Associat d’Honor de l’Associació es podrà concedir per la Comissió Permanent a les persones en qui es presentin les circumstàncies establertes a l’article 35 dels Estatuts, seguint per a la seva concessió el procediment establert a l’article 40 d’aquest Reglament.

TÍTOL IV

DE LES INDEMNITZACIONS PER DESPLAÇAMENT(Veure Art. 38 Est.)

ARTICLE 43. – Del dret a indemnització.

 

Quan per motius estrictament associatius haguessin de desplaçar-se fora del lloc de la seva residència els membres de l’Associació o persones autoritzades sota la seva immediata dependència, tindran dret a la corresponent indemnització, d’acord amb el que estableixen els articles següents.

ARTICLE 44. – Viatges dins del territori nacional.

 

En tot cas s’abonaran les despeses a justificar pels següents conceptes:a) Transport. Classe turística amb avió. Classe primera en ferrocarril, admetent-se el cotxe-llit únicament si es presenta necessitat de viatge nocturn. Bitllet d’autobús en línia regular. Si s’utilitzés vehicle propi, s’abonarà la quantitat per quilòmetre que, en cada moment, es fixi per als funcionaris públics al corresponent Reglament de la Presidència del Govern.b) Allotjament.c) Manutenció. S’abonaran pels conceptes d’esmorzar, dinar i sopar el realment pagat, amb els límits màxims que, en cada moment, es fixin per la Comissió Permanent.

ARTICLE 45. – Viatges fora del territori nacional.Es percebran, a part de les despeses de transport assenyalades a l’article anterior, les dietes fixades per als funcionaris públics al Reglament de la Presidència de Govern, des del dia de sortida fins al dia de tornada, ambdós inclusivament.

ARTICLE 46. – Despeses extraordinàries.

Qualsevol excés de despeses sobre els màxims establerts que hagi ocasionat perjudici econòmic a l’associat comissionat o a les persones citades a l’article 43 d’aquest Reglament, haurà de ser autoritzat expressament pel Comitè Executiu, sempre amb justificació de despeses, com en tots els casos.

 

Compartir.

Dejar un comentario

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies